BENDROJO PAGALBOS CENTRO NUOSTATAI

 

 

 

PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTO

PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS

 

DĖL BENDROJO PAGALBOS CENTRO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

2011 m. gegužės 9 d. Nr. 1-161

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos bendrojo pagalbos centro įstatymo 3 straipsnio 3 dalimi (Žin., 2004, Nr. 90-3306; 2006, Nr. 57-2021) ir Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2010 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1V-831 (Žin., 2011, Nr. 2-53), 22.9 punktu:

1. Tvirtinu Bendrojo pagalbos centro nuostatus (pridedama).

2. Pripažįstu netekusiu galios Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2008 m. liepos 18 d. įsakymą Nr. 1-222 „Dėl Bendrojo pagalbos centro nuostatų ir struktūros patvirtinimo“ (Žin., 2008, Nr. 86-3445).

 

DIREKTORIUS

VIDAUS TARNYBOS GENEROLAS                                                                           REMIGIJUS BANIULIS

______________

 

                               PATVIRTINTA

                               Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo

                               departamento prie Vidaus reikalų ministerijos

                               direktoriaus

                               2011 m. gegužės 9 d. įsakymu Nr. 1-161

 

BENDROJO PAGALBOS CENTRO NUOSTATAI

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Bendrasis pagalbos centras (toliau – Centras) yra Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau – Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas) pavaldi ir atskaitinga įstaiga, kurios paskirtis – atsakyti į pagalbos skambučius ir reaguoti į pagalbos prašymus.

2. Centras savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos bendrojo pagalbos centro įstatymu (Žin., 2004, Nr. 90-3306), Lietuvos Respublikos priešgaisrinės saugos įstatymu (Žin., 2002, Nr. 123-5518), Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymu (Žin., 1998, Nr. 115-3230; 2009, Nr. 159-7207), Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu (Žin., 1999, Nr. 60-1945; 2006, Nr. 77-2975), Vidaus tarnybos statutu (Žin., 2003, Nr. 42-1927), kitais Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, vidaus reikalų ministro įsakymais, šiais Nuostatais ir kitais teisės aktais.

3.

KEISTA:

2013 01 31 įsakymu Nr. 1-40 (nuo 2013 02 10)

(Žin., 2013, Nr. 15-767)

 

Centro savininkė yra valstybė. Centro savininko teises ir pareigas įgyvendina Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas, kuris koordinuoja Centro veiklą, tvirtina ir teisės aktų nustatyta tvarka keičia Centro nuostatus, sprendžia kitus įstatymuose Centro savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos kompetencijai priskirtus klausimus.

4. Centras yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, turintis sąskaitą banke, blanką, antspaudą su Lietuvos valstybės herbu ir savo pavadinimu bei ženklą.

5.

KEISTA:

2013 01 31 įsakymu Nr. 1-40 (nuo 2013 02 10)

(Žin., 2013, Nr. 15-767)

 

Centro buveinės adresas: Petro Vileišio g. 20A, LT-10302 Vilnius, Lietuvos Respublika.

6. Centras yra biudžetinė vidaus reikalų įstaiga, išlaikoma iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir kitų valstybės pinigų fondų. Centrui finansuoti gali būti naudojamos ir kitos teisės aktų nustatyta tvarka gautos lėšos. Centro ūkinį finansinį aptarnavimą, lėšų buhalterinę apskaitą Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka tvarko Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas.

7. Centro veiklą įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka pagal kompetenciją kontroliuoja Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktorius.

8.

KEISTA:

2013 01 31 įsakymu Nr. 1-40 (nuo 2013 02 10)

(Žin., 2013, Nr. 15-767)

 

Centro vieši pranešimai teisės aktų nustatyta tvarka skelbiami Centro interneto tinklalapyje (www.112.lt) ir (ar) kitose visuomenės informavimo priemonėse, o teisės aktų nustatytais atvejais – leidinio „Valstybės žinios“ priede „Informaciniai pranešimai.

9. Centro nuostatai keičiami teisės aktų nustatyta tvarka.

 

II. CENTRO VEIKLOS TIKSLAI IR FUNKCIJOS

 

10. Pagrindinis Centro veiklos tikslas yra užtikrinti atsakymą į pagalbos skambučius ir reagavimą į pagalbos prašymus.

11. Centras, užtikrindamas atsakymą į pagalbos skambučius ir reagavimą į pagalbos prašymus, atlieka šias funkcijas:

11.1. atsako į pagalbos skambučius;

11.2. priima ir operatyviai įvertina pagalbos prašymus bei nustato teiktinos pagalbos poreikį;

11.3. atlieka operatyvųjį pajėgų valdymą;

11.4. pagal kompetenciją suteikia pagalbą telefonu; 11.5 reaguodamas į pagalbos prašymus:

11.5.1. užtikrina operatyviai valdomų pajėgų išsiuntimą į nelaimės vietą;

11.5.2. koordinuoja civilinės saugos sistemos pajėgų išsiuntimą į nelaimės vietą;

11.5.3. talkina gelbėjimo darbų vadovui koordinuojant civilinės saugos sistemos pajėgų veiksmus įvykio vietoje;

11.6. perduoda pranešimus apie pagalbos poreikį atitinkamoms pagalbos tarnyboms, kai pagalba turi būti teikiama nelaimės vietoje;

11.7. teikia pagalbą telefonu iki pagalbos tarnybų atvykimo;

11.8. jei reikia, praneša suinteresuotiems juridiniams ar (ir) fiziniams asmenims apie susidariusias ar galinčias susidaryti aplinkybes, nurodytas Lietuvos Respublikos bendrojo pagalbos centro įstatymo 2 straipsnio 1 dalyje;

11.9. užtikrina tinkamą Centro informacinės sistemos veikimą ir joje tvarkomų duomenų apsaugą teisės aktų nustatyta tvarka ir sąlygomis;

11.10. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka teikia informaciją apie Centro regioninių padalinių aptarnaujamas teritorijas viešųjų ryšių tinklų ir (ar) viešųjų elektroninių ryšių paslaugų teikėjams;

11.11. diegia techninius ir programinius sprendimus, leidžiančius sutrumpinti reagavimo į pagalbos prašymus laiką;

11.12. įstatymų nustatyta tvarka ir sąlygomis automatiniu ir neautomatiniu būdu tvarko asmens ir kitokius duomenis, jei to reikia nustatytiems uždaviniams įgyvendinti;

11.13. įgyvendina priemones, skirtas sumažinti melagingų pagalbos prašymų skaičiui;

11.14. pagal kompetenciją informuoja visuomenę apie bendrąjį pagalbos telefono numerį 112 ir su juo susijusias viešąsias paslaugas;

11.15. pagal kompetenciją dalyvauja valdant ekstremaliąsias situacijas;

11.16. įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka ir sąlygomis teikia Centre turimą informaciją pagalbos tarnyboms ir kitoms valstybės ir savivaldybių institucijoms, įstaigoms ar įmonėms.

12. Centras siekia ir kitų įstatymų, ir kitų teisės aktų pavestų veiklos tikslų ir atlieka kitas įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytas funkcijas.

 

III. CENTRO TEISĖS

 

13. Centras, siekdamas jam nustatytų veiklos tikslų ir atlikdamas funkcijas, turi teisę:

13.1. įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka gauti iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, kitų asmenų informaciją, kurios reikia Centro veiklos tikslams įgyvendinti ir funkcijoms atlikti;

13.2. teikti pagalbos tarnyboms siūlymus dėl jų ir Centro sąveikos tobulinimo;

13.3. teikti Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriui pasiūlymus dėl teisės aktų, susijusių su Centro veikla, tobulinimo;

13.4. Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo (Žin., 1993, Nr. 21-506; 2000, Nr. 61-1818) nustatyta tvarka gauti paramą iš fizinių ir juridinių asmenų.

14. Centras turi ir kitų teisių, kurias jam suteikia įstatymai ir kiti teisės aktai.

 

IV. CENTRO VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

 

15. Centro veikla organizuojama vadovaujantis vidaus reikalų ministro patvirtintu Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento metiniu veiklos planu ir Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus patvirtintu Centro metiniu veiklos planu.

16. Centras rengia ir teikia Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui nustatytos formos ataskaitas, suvestines ir apžvalgas apie nustatytų funkcijų vykdymą, esamą būklę ir pajėgumus, veiklos priemonių vykdymą ir kitais klausimais, teikia informaciją, reikalingą Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento metiniam veiklos planui rengti.

17. Centrui vadovauja viršininkas, kurį skiria į pareigas ir atleidžia iš jų, suteikia jam atostogas, skiria tarnybines nuobaudas, pašalpas ir jį skatina Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktorius teisės aktų nustatyta tvarka. Centro viršininkas yra tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriui.

18. Centro viršininkas:

18.1. sprendžia Centro kompetencijai pavestus klausimus, atsako už Centro kompetencijai pavestų veiklos tikslų įgyvendinimą ir funkcijų atlikimą, Centro veiklos organizavimą;

18.2. planuoja, organizuoja ir koordinuoja Centro veiklą;

18.3. teikia Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriui pasiūlymus dėl Centro veiklos tobulinimo;

18.4. pagal kompetenciją priima įsakymus;

18.5. užtikrina, kad Centro veikloje būtų laikomasi Lietuvos Respublikos įstatymų ir Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių, vykdomi Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai, vidaus reikalų ministro, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus įsakymai ir kiti teisės aktai;

18.6. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus įgaliojimu skiria į pareigas ir atleidžia iš jų Centro vidaus tarnybos sistemos pareigūnus (išskyrus Centro viršininko pavaduotoją), kitus valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis;

18.7. teisės aktų nustatyta tvarka skatina, skiria tarnybines ar drausmines nuobaudas ir pašalpas, suteikia atostogas Centro vidaus tarnybos sistemos pareigūnams, kitiems valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis;

18.8. užtikrina darbo sąlygas Centro vidaus tarnybos sistemos pareigūnams, kitiems valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, jų funkcijoms atlikti;

18.9. atstovauja Centrui ar įgalioja Centro vidaus tarnybos sistemos pareigūnus (toliau – pareigūnai) ar kitus valstybės tarnautojus atstovauti Centrui Lietuvos Respublikoje ir užsienyje;

18.10. tvirtina Centro struktūrinių padalinių nuostatus, Centro vidaus tvarkos taisykles, veiklos planus ir kitus vidaus dokumentus, taip pat Centro pareigūnų, kitų valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių aprašymus;

18.11. vadovaudamasis Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus patvirtintu Centro pareigybių sąrašu ir Centro struktūra, tvirtina Centro pareigybių sąrašą;

18.12. tvirtina metų arba mėnesių Centro darbuotojų pamainų darbo grafikus, nustato pamainų pradžią ir pabaigą;

18.13. teikia Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriui tvirtinti Centro nuostatus;

18.14. tvirtina Centro metinius išlaidų planus, rengia Centro metinio veiklos plano projektą ir vykdomų programų sąmatų projektus, kuriuos teikia Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriui tvirtinti, ir atsako už jų vykdymą;

18.15. užtikrina, kad racionaliai ir taupiai būtų naudojami žmogiškieji, materialiniai ir finansiniai ištekliai;

18.16. teisės aktų nustatyta tvarka pasirašo su Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentu sutartį dėl buhalterinės apskaitos centralizuoto tvarkymo;

18.17. atlieka kitas įstatymų ir kitų teisės aktų jam nustatytas funkcijas.

19. Centro viršininkas turi pavaduotoją, kurį skiria į pareigas ir atleidžia iš jų, skiria jam tarnybines nuobaudas Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktorius teisės aktų nustatyta tvarka.

20. Laikinai nesant Centro viršininko, jo funkcijas atlieka Centro viršininko pavaduotojas.

21. Centro struktūriniai padaliniai savo veiklą organizuoja pagal šiuos nuostatus ir Centro viršininko patvirtintas vidaus tvarkos taisykles, struktūrinių padalinių nuostatus ir pareigūnų, kitų valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių aprašymus.

 

V. CENTRO VIDAUS ADMINISTRAVIMO KONTROLĖ

 

22. Centro metinio veiklos plano įgyvendinimo kontrolę atlieka Centro viršininkas.

23. Centro finansų kontrolė atliekama Centro viršininko patvirtintų Centro finansų kontrolės taisyklių nustatyta tvarka.

24. Centro valstybinį (finansinį ir veiklos) auditą atlieka Valstybės kontrolė, vidaus auditą – Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento Centralizuota vidaus audito tarnyba.

 

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

25. Centras pertvarkomas, reorganizuojamas ir likviduojamas įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

______________

Print Friendly, PDF & Email

Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2016-10-27

Print Friendly, PDF & Email
Feedback


Feedback
Kita informacija

eCall
ES parama
Nuorodos