Karjera

Bendrojo pagalbos centro Vilniaus ir Klaipėdos skyriai kviečia dirbti skambučių operatoriais

 

Priimsime į komandą tuos, kurie:
- geba greitai įvertinti situaciją ir priimti sprendimus;dsc_0026
- moka išklausyti ir aiškiai suformuluoti mintis žodžiu ir raštu;
- geba suvaldyti savo ir pašnekovo stresą;
- moka naudotis informacinėmis technologijomis.

Siūlome:
- mokymus Ugniagesių gelbėtojų mokykloje;
- galimybę toliau mokytis ir tobulėti;
- lankstų darbo grafiką;
- patrauklias darbo sąlygas.

Pageidaujantys turi galimybę įgyti statutinio valstybės tarnautojo (vidaus tarnybos sistemos pareigūno) statusą.

Atlyginimas: apie 500 Eur atskaičius mokesčius

 

Jei susidomėjote, atsiųskite savo CV.

Papildoma informacija teikiama telefonu (8 5) 239 1903 arba elektroniniu paštu dalia.cijauskiene@112.lt

BENDROJO PAGALBOS CENTRO SKELBIMAS

 

Bendrasis pagalbos centras (toliau – Centras) skelbia atrankas į laisvas pareigūno pareigas:

 

1. Centro Klaipėdos skyriaus vyresniojo specialisto (1 pareigybė).

Aukščiausias galimas specialus nekarinis laipsnis – vidaus tarnybos kapitonas.

 

KLAIPĖDOS SKYRIAUS VYRESNIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I.  PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Klaipėdos skyriaus vyresnysis specialistas yra statutinis valstybės tarnautojas.

2. Pareigybių grupė – 10.

 

II.  PASKIRTIS

3. Klaipėdos skyriaus (toliau – Skyrius) vyresniojo specialisto pareigybė reikalinga vadovauti Skyriaus pamainos darbuotojams, valdantiems priešgaisrines gelbėjimo pajėgas (toliau – PGP), užtikrinti tinkamą pamainos darbuotojams, vykdantiems PGP operatyvųjį valdymą, nustatytų funkcijų atlikimą ir sąveikos (bendradarbiavimo) su pagalbos bei kitomis tarnybomis sutarčių vykdymą, vykdyti operatyviojo pajėgų valdymo kokybės vertinimą ir kontrolę, teikti informaciją apie pagalbos prašymus visuomenės informavimo priemonėms.

 

III.  VEIKLOS SRITIS

4. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities funkcijas – viešojo saugumo užtikrinimo.

 

IV.  SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM

 VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

5. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

 1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį koleginį išsilavinimą, iki 2009 metų įgytą aukštesnįjį išsilavinimą, arba iki 1995 metų įgytą specialųjį vidurinį išsilavinimą;
 2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų PGP operatyviojo valdymo patirtį;
 3.  turi gerai išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius Bendrojo pagalbos centro (toliau – Centras) ir pagalbos tarnybų veiklą, vidaus ir valstybės tarnybą, operatyvųjį Priešgaisrinių gelbėjimo pajėgų ir ekstremalių situacijų valdymą, pranešimų apie pagalbos poreikį (toliau – Pranešimas) perdavimo pagalbos tarnyboms algoritmus (klasifikatorius, klausimynus, informavimo schemas), asmens duomenų tvarkymą;
 4. žinoti pagrindinius taktinius techninius gaisrų gesinimo ir gelbėjimo technikos duomenis;
 5. žinoti pirmosios medicinos pagalbos teikimo principus ir būdus;
 6. mokėti dirbti Centro informacine sistema (toliau – BPCIS), Centro ryšio valdymo įranga, Microsoft Office programiniu paketu;
 7. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
 8. gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
 9. atitikti nustatytus reikalavimus asmeniui, pretenduojančiam nustatyta tvarka gauti leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“;
 10. atitikti Sveikatos būklės reikalavimų asmenims, pretenduojantiems į vidaus tarnybą, pageidaujantiems mokytis vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigose, kitose švietimo įstaigose vidaus reikalų centrinės įstaigos vadovo siuntimu, bei vidaus tarnybos sistemos sąvade, patvirtintame vidaus reikalų ministro ir sveikatos apsaugos ministro 2003 m. spalio 21 d. įsakymu Nr. 1V-380/V-618, nustatytus reikalavimus (III skiltis);
 11. atitikti trečiąjį fizinio pasirengimo bei papildomų reikalavimų, susijusių su fiziniais ir praktiniais gebėjimais, lygį.

                     

V.  ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

6.  Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

 1. užtikrina tinkamą ir sklandų pamainų keitimąsi (pamainų priėmimą, perdavimą);
 2. kontroliuoja ir užtikrina, kad pamainos metu būtų laikomasi vidaus tvarkos ir drausmės;
 3. užtikrina tinkamą pamainos darbuotojams, vykdantiems operatyvųjį PGP, pavestų uždavinių įgyvendinimą ir nustatytų funkcijų atlikimą;
 4. pagal kompetenciją užtikrina tinkamą sąveikos (bendradarbiavimo) su pagalbos bei kitomis tarnybomis sutarčių vykdymą;
 5. vykdo operatyviojo pajėgų valdymo kokybės vertinimą ir kontrolę;
 6. konsultuoja pamainos darbuotojus operatyviojo PGP valdymo klausimais;
 7. informuoja Skyriaus viršininką apie melagingus pagalbos prašymus;
 8. laiku informuoja Skyriaus viršininką apie ypatingus pagalbos prašymus;
 9. laiku, tinkamai ir teisingai pildo tarnybinę dokumentaciją (pamainos priėmimo perdavimo žurnalą ir/ar kt.);
 10. esant poreikiui, vykdo operatyvųjį PGP valdymą;
 11. esant poreikiui, laikinai vykdo vyresniojo specialisto, vadovaujančio Skyriaus pamainos darbuotojams, administruojantiems pagalbos skambučius, funkcijas;
 12. teikia informaciją apie pagalbos prašymus visuomenės informavimo priemonėms;
 13. teikia Skyriaus viršininkui siūlymus dėl papildomo duomenų įvedimo į BPCIS poreikio, techninės ir programinės įrangos bei darbo organizavimo tobulinimo, informuoja apie BPCIS sutrikimus;
 14. vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Centro tikslai.

 

VI.  ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

 1.  Skyriaus vyresnysis specialistas tiesiogiai pavaldus Skyriaus viršininkui.

 

 

2. Centro Klaipėdos skyriaus specialisto (6 pareigybės).

Aukščiausias galimas specialus nekarinis laipsnis – vidaus tarnybos vyresnysis leitenantas.

 

KLAIPĖDOS SKYRIAUS SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

 1. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1.       Klaipėdos skyriaus specialistas yra statutinis valstybės tarnautojas.

2.       Pareigybių grupė – 12.

 

II.        PASKIRTIS

3.       Klaipėdos skyriaus (toliau – Skyrius) specialisto pareigybė reikalinga atsakyti į pagalbos skambučius ir reaguoti į pagalbos prašymus, laikinai nesant pamainos vyresniojo specialisto vykdyti jo funkcijas, konsultuoti pamainos darbuotojus pagalbos skambučių administravimo klausimais, vykdyti mokymo darbo vietoje praktinės dalies mokymus.

 

III.        VEIKLOS SRITIS

4.       Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities funkcijas – viešojo saugumo užtikrinimo.

 

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

5.   Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

5.1.   turėti ne žemesnį kaip aukštąjį koleginį išsilavinimą arba iki 2009 metų įgytą aukštesnįjį išsilavinimą, arba iki 1995 metų įgytą specialųjį vidurinį išsilavinimą;

5.2.  turėti ne mažesnę negu 3 metų pagalbos skambučių administravimo patirtį;

5.3.  turi būti gerai susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais Bendrojo pagalbos centro (toliau – Centras) ir pagalbos tarnybų veiklą, vidaus ir valstybės tarnybą, darbo santykius, viešąjį administravimą, asmens duomenų tvarkymą;

5.4. žinoti pranešimų apie pagalbos poreikį (toliau – Pranešimas) perdavimo pagalbos tarnyboms algoritmus (klasifikatorius, klausimynus, informavimo schemas);

5.5. žinoti pirmosios medicinos pagalbos teikimo principus ir būdus;

5.6. mokėti dirbti Centro informacine sistema (toliau – BPCIS), Centro ryšio valdymo įranga, Microsoft Office programiniu paketu;

5.7. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

5.8. turėti gerus bendravimo įgūdžius, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

5.9. atitikti nustatytus reikalavimus asmeniui, pretenduojančiam nustatyta tvarka gauti leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“;

 1. atitikti Sveikatos būklės reikalavimų asmenims, pretenduojantiems į vidaus tarnybą, pageidaujantiems mokytis vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigose, kitose švietimo įstaigose vidaus reikalų centrinės įstaigos vadovo siuntimu, bei vidaus tarnybos sistemos pareigūnams sąvade, patvirtintame Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. spalio 21 d. įsakymu Nr. 1V-380/V-618, nustatytus reikalavimus (III skiltis);
 2. atitikti trečiąjį fizinio pasirengimo bei papildomų reikalavimų, susijusių su fiziniais ir praktiniais gebėjimais, lygį.

 

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

6.Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

 1. atsako į pagalbos skambučius;
 2. priima ir operatyviai įvertina pagalbos prašymus bei nustato teiktinos pagalbos poreikį;
 3. pagal kompetenciją teikia pagalbą telefonu;
 4. perduoda Pranešimus atitinkamoms pagalbos tarnyboms, kai pagalba turi būti teikiama nelaimės vietoje;
 5. teikia pagalbos tarnyboms, reaguojančioms į Pranešimus, turimą informaciją apie padėties nelaimės vietoje pasikeitimus bei kitą informaciją, galinčią padėti šioms tarnyboms veiksmingai suteikti pagalbą ar racionaliau panaudoti savo pajėgų ir priemonių išteklius, naudojamus reaguoti į Pranešimus;
 6. esant būtinumui, pagal kompetenciją, teikia pagalbą telefonu iki pagalbos tarnybų atvykimo;
 7. nedelsdamas informuoja pamainos vyresnįjį pareigūną (pamainai vadovaujantį darbuotoją) apie darbo vietos techninės ir programinės įrangos darbo sutrikimus, asmenis, trikdančius darbą melagingais pagalbos prašymais, erzinančiais ar piktybiškais skambučiais;
 8. nedelsdamas informuoja pamainos vyresnįjį pareigūną (pamainai vadovaujantį darbuotoją) apie ypatingus pagalbos prašymus;
 9. teikia pamainos vyresniajam pareigūnui (pamainai vadovaujančiam darbuotojui) siūlymus dėl papildomų duomenų įvedimo į Centro informacinę sistemą poreikio, techninės ir programinės įrangos tobulinimo;
 10. esant poreikiui, laikinai vykdo pamainos vyresniojo pareigūno (pamainai vadovaujančio darbuotojo) funkcijas;
 11. esant poreikiui, konsultuoja pamainos darbuotojus pagalbos skambučių administravimo klausimais;

6.12.   vykdo naujai priimtų ir būsimų Skyriaus darbuotojų mokymo darbo vietoje praktinės dalies mokymus;

6.13.   teikia Skyriaus viršininkui siūlymus dėl praktinio mokymo organizavimo ir vykdymo;

 1. esant poreikiui, vykdo priešgaisrinių gelbėjimo pajėgų operatyvųjį valdymą;
 2. teikia Skyriaus viršininkui siūlymus dėl darbo organizavimo tobulinimo;
 3. vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Centro tikslai.

 

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

7.  Skyriaus specialistas tiesiogiai pavaldus Skyriaus viršininkui.

 

 

3. Centro Vilniaus skyriaus jaunesniojo specialisto (2 pareigybės).

Aukščiausias galimas specialus nekarinis laipsnis – vidaus tarnybos vyresnysis puskarininkis.

 

VILNIAUS SKYRIAUS JAUNESNIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1.       Vilniaus skyriaus (toliau – Skyrius) jaunesnysis specialistas yra statutinis valstybės tarnautojas.

2.       Pareigybių grupė – 13.

 

II. PASKIRTIS

3.       Skyriaus jaunesniojo specialisto pareigybė reikalinga atsakyti į pagalbos skambučius ir reaguoti į pagalbos prašymus.

 

III. VEIKLOS SRITIS

4.       Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities funkcijas – viešojo saugumo užtikrinimo.

 

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM

VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

5.       Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

5.1.    turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ir įgytą profesinę kvalifikaciją arba vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigoje įgytą kompetenciją;

5.2.    išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius Bendrojo pagalbos centro (toliau – Centras) ir pagalbos tarnybų veiklą, pranešimų apie pagalbos poreikį (toliau – Pranešimas) perdavimo pagalbos tarnyboms algoritmus (klasifikatorius, klausimynus, informavimo schemas), vidaus ir valstybės tarnybą;

5.3.    žinoti pirmosios medicinos pagalbos teikimo principus ir būdus;

5.4.    mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu, baigus atitinkamus mokymus, mokėti dirbti Centro informacine sistema (BPCIS), Centro ryšio valdymo įranga;

5.5.    mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, turėti gerus bendravimo įgūdžius;

5.6.    atitikti nustatytus reikalavimus asmeniui, pretenduojančiam nustatyta tvarka gauti leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“;

5.7.    atitikti Sveikatos būklės reikalavimų asmenims, pretenduojantiems į vidaus tarnybą, pageidaujantiems mokytis vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigose, kitose švietimo įstaigose vidaus reikalų centrinės įstaigos vadovo siuntimu bei vidaus tarnybos sistemos pareigūnams sąvade, patvirtintame Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. spalio 21 d. įsakymu Nr. 1V-380/V-618, nustatytus reikalavimus (III skiltis);

5.8.    atitikti trečiąjį fizinio pasirengimo bei papildomų reikalavimų, susijusių su fiziniais ir praktiniais gebėjimais, lygį.

 

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

6.       Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

6.1.    atsako į pagalbos skambučius;

6.2.    priima ir operatyviai įvertina pagalbos prašymus bei nustato teiktinos pagalbos poreikį;

6.3.    pagal kompetenciją teikia pagalbą telefonu;

6.4.    perduoda Pranešimus atitinkamoms pagalbos tarnyboms, pagal pagalbos tarnybų pateiktus algoritmus;

6.5.    teikia pagalbos tarnyboms, reaguojančioms į Pranešimus, turimą informaciją apie padėties nelaimės vietoje pasikeitimus bei kitą informaciją, galinčią padėti šioms tarnyboms veiksmingai suteikti pagalbą ar racionaliau panaudoti savo pajėgų ir priemonių išteklius, naudojamus reaguoti į Pranešimus;

6.6.    esant būtinumui, pagal kompetenciją, teikia pagalbą telefonu iki pagalbos tarnybų atvykimo;

6.7.    esant poreikiui, administruoja skambučius, gautus socialinių paslaugų telefono numeriu 116 000;

6.8.    esant poreikiui, administruoja pranešimus, gautus gyventojų perspėjimo ir informavimo sistema 112 (GPIS 112 aplikacija) arba trumposiomis žinutėmis (SMS);

6.9.    nedelsdamas informuoja pamainos vyresnįjį specialistą (pamainai vadovaujantį darbuotoją) apie darbo vietos techninės ir programinės įrangos darbo sutrikimus, asmenis, trikdančius darbą melagingais pagalbos prašymais, erzinančiais ar piktybiškais skambučiais;

6.10.  nedelsdamas informuoja pamainos vyresnįjį specialistą (pamainai vadovaujantį darbuotoją) apie pagalbos prašymus, susijusius su ypatingais įvykiais;

6.11.  teikia pamainos vyresniajam specialistui (pamainai vadovaujančiam darbuotojui) siūlymus dėl papildomo duomenų įvedimo į BPCIS poreikio, techninės ir programinės įrangos tobulinimo;

6.12.  esant poreikiui, laikinai vykdo pamainos vyresniojo specialisto (pamainai vadovaujančio darbuotojo) funkcijas;

6.13.  vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Centro tikslai.

 

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

7. Skyriaus jaunesnysis specialistas tiesiogiai pavaldus ir atsiskaito Skyriaus viršininkui. Pamainos metu Skyriaus jaunesnysis specialistas operatyviai pavaldus ir už jam priskirtų funkcijų ir duotų pavedimų vykdymą atsiskaito pamainos vyresniajam specialistui (pamainai vadovaujančiam darbuotojui).

 

 

 

Informacija pretendentams

Atranka vykdoma laikantis Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2016 m. sausio 11 d. įsakymu Nr. 1V-13 patvirtintų „Vidaus tarnybos sistemos pareigūnų tarnybos sistemos organizavimo taisyklių“ nuostatų.

Atrankoje gali dalyvauti tos pačios ar kitos vidaus reikalų įstaigos pareigūnai, buvę pareigūnai, nustatyta tvarka grąžinami į vidaus tarnybą, atitinkantys laisvos pareigybės aprašyme nustatytus specialiuosius reikalavimus.

Pretendentai privalo pateikti:

1. rašytinį prašymą leisti dalyvauti atrankoje (Centro viršininko vardu);

2. asmens tapatybę ir pilietybę bei išsilavinimą patvirtinančius dokumentus;

3. gyvenimo aprašymą;

4. kitus šiame skelbime apie atranką nurodytus dokumentus, būtinus patvirtinti pretendento atitiktį pareigybės aprašyme nustatytiems specialiems reikalavimams.

Pretendentai gali pateikti dokumentus asmeniškai arba siųsti registruotu paštu, elektroniniu paštu arba kitais telekomunikacijų galiniais įrenginiais. Jeigu atrankoje dalyvauja atranką organizuojančios įstaigos pareigūnas, asmens tapatybę ir pilietybę bei išsilavinimą patvirtinančių dokumentų, kitų skelbime apie atranką nurodytų dokumentų, būtinų patvirtinti pretendento atitiktį pareigybės aprašyme nustatytiems specialiems reikalavimams, jis gali nepateikti, nurodydamas prašyme, kad šių dokumentų kopijos yra jo tarnybos byloje.

Dokumentai priimami iki 2017 m. kovo 3 d. įskaitytinai Centro Organizaciniame skyriuje, 101 kab., adresu Petro Vileišio g. 20A, Vilnius. Informacija teikiama telefonu (85) 2391903 arba elektroniniu paštu dalia.cijauskiene@112.lt.

 

______________________

_______________


Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2017-02-21

PrintFriendly and PDF