Karjera

 

Bendrasis pagalbos centras Vilniuje ir Klaipėdoje kviečia dirbti skubios pagalbos skambučių operatoriais

 


dsc_0026Kai ištinka nelaimė ar iškyla pavojus, į pagalbą skuba ugniagesiai gelbėtojai, greitosios medicinos pagalbos specialistai, policininkai. Tačiau ekstremalios situacijos valdymas prasideda nuo tos akimirkos, kai surenkamas skubios pagalbos telefono numeris 112. Pirmi pagalbos šauksmą išgirsta ir nelaimės atveju operatyvų pagalbos prašymo priėmimą, tinkamą įvertinimą, pagalbos tarnybų pajėgų išsiuntimą į nelaimės vietą bei šių tarnybų veiksmų koordinavimą užtikrina skubios pagalbos centro operatoriai.

 

Skubios pagalbos centro operatorius atsako į pagalbos skambučius, priima ir įvertina pagalbos prašymus, nustato teiktinos pagalbos poreikį, perduoda pranešimus apie pagalbos poreikį pagalbos tarnyboms, esant būtinumui duoda patarimus ir nurodymus, prireikus teikia pagalbą telefonu iki pagalbos tarnybų atvykimo. Tai  pagal specialią mokymo programą parengtas profesionalus darbuotojas, kuriam operatyviai priimti sprendimus padeda moderni techninė ir programinė įranga.
 

Todėl į komandą kviečiame tuos, kurie:

 • geba greitai įvertinti situaciją ir priimti sprendimus;
 • moka išklausyti ir aiškiai suformuluoti mintis žodžiu ir raštu;
 • geba suvaldyti stresą;
 • turi gerus darbo kompiuteriu įgūdžius.


Asmuo, norintis dirbti Bendrajame pagalbos centre, privalo:

 • būti pilnamečiu Lietuvos Respublikos piliečiu;
 • turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą;
 • būti nepriekaištingos reputacijos;
 • būti tinkamos sveikatos būklės, norintis dirbti statutiniu pareigūnu – atitikti pareigūnams keliamus fizinio pasirengimo ir sveikatos būklės reikalavimus.

Privalumas: darbo patirtis pagalbos tarnybose, gydymo ar slaugos įstaigoje, kitose klientų aptarnavimo srityse.


Darbo sąlygos:

 • darbo grafikas pamaininis, slenkantis;
 • pamainos trukmė – 12 valandų, dirbama ir naktinėmis, ir dieninėmis pamainomis;
 • pradinis atlyginimas – apie 600 eurų (atskaičius mokesčius);
 • atlyginimas kasmet auga, mokami priedai pagal pasiektus rezultatus, darbo stažą ir turimą laipsnį;
 • laiku mokamas atlyginimas, kasmetinės atostogos ir kitos socialinės garantijos;
 • statutinis pareigūnas gauna tarnybinę uniformą, kompensuojama dalis jo būsto nuomos ir transporto išlaidų;
 • darbuotojas įsipareigoja išdirbti BPC 1 metus po mokymų pabaigos.

   

   

   

   

   

   

   

  Idarbinimo procesas BPC

 

Jei susidomėjote, atsiųskite savo CV.

Papildoma informacija teikiama telefonu (8 5) 239 1903 arba elektroniniu paštu dalia.cijauskiene@112.lt

BENDROJO PAGALBOS CENTRO SKELBIMAS

 

Bendrasis pagalbos centras (toliau – Centras) skelbia atranką laisvai statutinio valstybės tarnautojo – Klaipėdos skyriaus vyresniojo specialisto – pareigybei užimti.

 

Aukščiausias galimas specialus nekarinis laipsnis – vidaus tarnybos kapitonas.

 

KLAIPĖDOS SKYRIAUS VYRESNIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I.  PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Klaipėdos skyriaus vyresnysis specialistas yra statutinis valstybės tarnautojas.

2. Pareigybių grupė – 10.

 

II.  PASKIRTIS

3. Klaipėdos skyriaus (toliau – Skyrius) vyresniojo specialisto pareigybė reikalinga vadovauti Skyriaus pamainos darbuotojams, administruojantiems pagalbos skambučius (toliau – pamaina), užtikrinti tinkamą darbuotojų, administruojančių pagalbos skambučius, nustatytų funkcijų atlikimą ir sąveikos (bendradarbiavimo) su pagalbos bei kitomis tarnybomis sutarčių vykdymą, vykdyti pagalbos skambučių administravimo kokybės vertinimą ir kontrolę, teikti informaciją apie pagalbos prašymus visuomenės informavimo priemonėms.

 

III.  VEIKLOS SRITIS

4. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities funkcijas – viešojo saugumo užtikrinimo.

 

IV.  SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM

VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

5.  Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

5.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį koleginį išsilavinimą, iki 2009 metų įgytą aukštesnįjį išsilavinimą, arba iki 1995 metų įgytą specialųjį vidurinį išsilavinimą;

5.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų pagalbos skambučių administravimo patirtį;

5.3. turi gerai išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius Centro ir pagalbos tarnybų veiklą, vidaus ir valstybės tarnybą, pranešimų apie pagalbos poreikį (toliau – Pranešimas) perdavimo pagalbos tarnyboms algoritmus (klasifikatorius, klausimynus, informavimo schemas), asmens duomenų tvarkymą;

5.4. žinoti pirmosios medicinos pagalbos teikimo principus ir būdus;

5.5. mokėti dirbti Centro informacine sistema (toliau – BPCIS), Centro ryšio valdymo įranga, Microsoft Office programiniu paketu;

5.6. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

5.7. turėti gerus bendravimo įgūdžius, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

5.8. atitikti nustatytus reikalavimus asmeniui, pretenduojančiam nustatyta tvarka gauti leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“;

5.9. atitikti Sveikatos būklės reikalavimų asmenims, pretenduojantiems į vidaus tarnybą, pageidaujantiems mokytis vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigose, kitose švietimo įstaigose vidaus reikalų centrinės įstaigos vadovo siuntimu, bei vidaus tarnybos sistemos pareigūnams sąvade, patvirtintame Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. spalio 21 d. įsakymu Nr. 1V-380/V-618, nustatytus reikalavimus (III skiltis);

5.10. atitikti trečiąjį fizinio pasirengimo bei papildomų reikalavimų, susijusių su fiziniais ir praktiniais gebėjimais, lygį.

 

V.  ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

6.1. užtikrina tinkamą ir sklandų pamainų keitimąsi (pamainų priėmimą ir perdavimą);

6.2. kontroliuoja ir užtikrina, kad pamainos metu būtų laikomasi vidaus tvarkos ir drausmės;

6.3. užtikrina tinkamą pamainos darbuotojams, administruojantiems pagalbos skambučius, pavestų uždavinių įgyvendinimą ir nustatytų funkcijų atlikimą;

6.4. pagal kompetenciją užtikrina tinkamą sąveikos (bendradarbiavimo) su pagalbos bei kitomis tarnybomis sutarčių vykdymą;

6.5. vykdo pagalbos skambučių administravimo kokybės vertinimą ir kontrolę;

6.6. konsultuoja pamainos darbuotojus pagalbos skambučių administravimo klausimais;

6.7. išsiaiškina pamainos metu gautus skundus, pretenzijas, sprendžia konfliktines situacijas;

6.8. įspėja apie teisinę atsakomybę asmenis, trikdančius darbą melagingais pagalbos prašymais, erzinančiais ar piktybiškais skambučiais, informuoja Skyriaus viršininką apie tokius asmenis;

6.9. laiku, tinkamai ir teisingai pildo tarnybinę dokumentaciją (pamainos priėmimo perdavimo žurnalą ir/ar kt.);

6.10. laiku informuoja Skyriaus viršininką apie ypatingus pagalbos prašymus;

6.11. teikia informaciją apie pagalbos prašymus visuomenės informavimo priemonėms;

6.12. teikia Skyriaus viršininkui siūlymus dėl papildomo duomenų įvedimo į BPCIS poreikio, techninės ir programinės įrangos bei darbo organizavimo tobulinimo, informuoja apie BPCIS veikimo sutrikimus;

6.13. esant poreikiui, administruoja pagalbos skambučius;

6.14. vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Centro tikslai.

 

VI.  ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

7. Skyriaus vyresnysis specialistas tiesiogiai pavaldus Skyriaus viršininkui.

 

Informacija pretendentams

Atranka vykdoma laikantis Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2016 m. sausio 11 d. įsakymu Nr. 1V-13 patvirtintų „Vidaus tarnybos sistemos pareigūnų tarnybos sistemos organizavimo taisyklių“ nuostatų.

Atrankoje gali dalyvauti tos pačios ar kitos vidaus reikalų įstaigos pareigūnai, buvę pareigūnai, nustatyta tvarka grąžinami į vidaus tarnybą, atitinkantys laisvos pareigybės aprašyme nustatytus specialiuosius reikalavimus.

Pretendentai privalo pateikti:

1. rašytinį prašymą leisti dalyvauti atrankoje (Centro viršininko vardu);

2. asmens tapatybę ir pilietybę bei išsilavinimą patvirtinančius dokumentus;

3. gyvenimo aprašymą;

4. kitus dokumentus, būtinus patvirtinti pretendento atitiktį pareigybės aprašyme nustatytiems specialiems reikalavimams, nurodytiems šiame skelbime apie atranką;

Pretendentai gali pateikti dokumentus asmeniškai arba siųsti registruotu paštu, elektroniniu paštu arba kitais telekomunikacijų galiniais įrenginiais. Jeigu atrankoje dalyvauja atranką organizuojančios įstaigos pareigūnas, asmens tapatybę ir pilietybę bei išsilavinimą patvirtinančių dokumentų, kitų skelbime apie atranką nurodytų dokumentų, būtinų patvirtinti pretendento atitiktį pareigybės aprašyme nustatytiems specialiems reikalavimams, jis gali nepateikti, nurodydamas prašyme, kad šių dokumentų kopijos yra jo tarnybos byloje.

Dokumentai priimami iki 2017 m. spalio 23 d. Centro Organizaciniame skyriuje, 101 kab., adresu Petro Vileišio g. 20A, Vilnius. Informacija teikiama telefonu (85) 2391903 arba elektroniniu paštu dalia.cijauskiene@112.lt.

 

______________________

 


Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2017-10-13

PrintFriendly and PDF