Karjera

 

Bendrasis pagalbos centras Vilniuje ir Klaipėdoje kviečia dirbti skubios pagalbos skambučių operatoriais

 


dsc_0026Kai ištinka nelaimė ar iškyla pavojus, į pagalbą skuba ugniagesiai gelbėtojai, greitosios medicinos pagalbos specialistai, policininkai. Tačiau ekstremalios situacijos valdymas prasideda nuo tos akimirkos, kai surenkamas skubios pagalbos telefono numeris 112. Pirmi pagalbos šauksmą išgirsta ir nelaimės atveju operatyvų pagalbos prašymo priėmimą, tinkamą įvertinimą, pagalbos tarnybų pajėgų išsiuntimą į nelaimės vietą bei šių tarnybų veiksmų koordinavimą užtikrina skubios pagalbos centro operatoriai.

 

Skubios pagalbos centro operatorius atsako į pagalbos skambučius, priima ir įvertina pagalbos prašymus, nustato teiktinos pagalbos poreikį, perduoda pranešimus apie pagalbos poreikį pagalbos tarnyboms, esant būtinumui duoda patarimus ir nurodymus, prireikus teikia pagalbą telefonu iki pagalbos tarnybų atvykimo. Tai  pagal specialią mokymo programą parengtas profesionalus darbuotojas, kuriam operatyviai priimti sprendimus padeda moderni techninė ir programinė įranga.
 

Todėl į komandą kviečiame tuos, kurie:

 • geba greitai įvertinti situaciją ir priimti sprendimus;
 • moka išklausyti ir aiškiai suformuluoti mintis žodžiu ir raštu;
 • geba suvaldyti stresą;
 • turi gerus darbo kompiuteriu įgūdžius.


Asmuo, norintis dirbti Bendrajame pagalbos centre, privalo:

 • būti pilnamečiu Lietuvos Respublikos piliečiu;
 • turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą;
 • būti nepriekaištingos reputacijos;
 • būti tinkamos sveikatos būklės, norintis dirbti statutiniu pareigūnu – atitikti pareigūnams keliamus fizinio pasirengimo ir sveikatos būklės reikalavimus.

Privalumas: darbo patirtis pagalbos tarnybose, gydymo ar slaugos įstaigoje, kitose klientų aptarnavimo srityse.


Darbo sąlygos:

 • darbo grafikas pamaininis, slenkantis;
 • pamainos trukmė – 12 valandų, dirbama ir naktinėmis, ir dieninėmis pamainomis;
 • pradinis atlyginimas – apie 600 eurų (atskaičius mokesčius);
 • atlyginimas kasmet auga, mokami priedai pagal pasiektus rezultatus, darbo stažą ir turimą laipsnį;
 • laiku mokamas atlyginimas, kasmetinės atostogos ir kitos socialinės garantijos;
 • statutinis pareigūnas gauna tarnybinę uniformą, kompensuojama dalis jo būsto nuomos ir transporto išlaidų;
 • darbuotojas įsipareigoja išdirbti BPC 1 metus po mokymų pabaigos.

   

   

  Idarbinimo procesas BPC

 

Jei susidomėjote, atsiųskite savo CV.

Papildoma informacija teikiama telefonu (8 5) 239 1903 arba elektroniniu paštu dalia.cijauskiene@112.lt

 

 

BENDROJO PAGALBOS CENTRO SKELBIMAS

 

Bendrasis pagalbos centras (toliau – Centras) skelbia atrankas į laisvas pareigūno pareigas:

 

1. Centro Alytaus skyriaus specialisto (2 pareigybės).

Aukščiausias galimas specialus nekarinis laipsnis – vidaus tarnybos vyresnysis leitenantas.

 

ALYTAUS SKYRIAUS SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Alytaus skyriaus specialistas yra statutinis valstybės tarnautojas.

2. Pareigybių grupė – 12.

 

II. PASKIRTIS

3. Alytaus skyriaus (toliau – Skyrius) specialisto pareigybė reikalinga vadovauti Skyriaus pamainos darbuotojams, užtikrinti tinkamą informacijos apie nelaimę priėmimą ir perdavimą, operatyvųjį priešgaisrinių gelbėjimo pajėgų valdymą.

 

III. VEIKLOS SRITIS

4.Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities funkcijas – viešojo saugumo.

 

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

5. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

5.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį koleginį išsilavinimą arba iki 2009 metų įgytą aukštesnįjį išsilavinimą, arba iki 1995 metų įgytą specialųjį vidurinį išsilavinimą;

5.2. turėti ne trumpesnę negu 1 metų darbo patirtį reaguojant į pagalbos prašymus ir/ar valdant priešgaisrines gelbėjimo pajėgas;

5.3. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius Centro, pagalbos tarnybų, Valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos darbo organizavimą, pranešimų apie pagalbos poreikį (toliau – Pranešimas) perdavimo pagalbos tarnyboms algoritmus (informavimo schemas) ir įvykių klasifikavimą, pajėgų reagavimo tvarką ekstremaliųjų situacijų valdymą, gaisrų gesinimo ir gelbėjimo darbų organizavimą, operatyvųjį pajėgų valdymą, kitas Centro veiklai svarbias sritis;

5.4. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu, duomenų bazėmis, biuro įranga, o baigus atitinkamus mokymus – gebėti dirbti su Centro informacine sistema (toliau – BPCIS);

5.5. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

5.6. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos taisykles;

5.7. gebėti priimti, sisteminti ir perduoti informaciją telefono  ir radijo ryšio priemonėmis;

5.8. žinoti pagrindines gaisrinių ir gelbėjimo automobilių taktines galimybes, gaisrų gesinimo ir gelbėjimo įrangos bei priemonių taktines-technines charakteristikas;

5.9. žinoti savo veiklos teritorijoje esančius pavojingus objektus, nepakankamai vandens turinčius ir bevandenius rajonus;

5.10. išmanyti Vidaus reikalų ministerijos žinybinio radijo ryšio naudojimą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus, mokėti dirbti radijo ryšio priemonėmis;

5.11. turės atitikti nustatytus reikalavimus asmeniui, pretenduojančiam nustatyta tvarka gauti leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“;

5.12. atitikti Sveikatos būklės reikalavimų asmenims, pretenduojantiems į vidaus tarnybą, pageidaujantiems mokytis vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigose, kitose švietimo įstaigose vidaus reikalų centrinės įstaigos vadovo siuntimu, bei vidaus tarnybos sistemos pareigūnams sąvade, patvirtintame Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. spalio 21 d. įsakymu Nr. 1V-380/V-618, nustatytus reikalavimus (III skiltis);

5.13. atitikti trečiąjį fizinio pasirengimo bei papildomų reikalavimų, susijusių su fiziniais ir praktiniais gebėjimais, lygį.

 

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

6.1. užtikrina tinkamą pamainos darbuotojų funkcijų atlikimą;

6.2. pagal savo kompetenciją užtikrina sąveikos su pagalbos tarnybomis sutarčių vykdymą;

6.3. vertina pamainos darbuotojų parengtų Pranešimų kokybę, konsultuoja pamainos darbuotojus;

6.4. įveda į BPCIS duomenų bazes duomenis, gaunamus iš savivaldybių ir kitų institucijų (laikini eismo draudimai ar apribojimai remontuojamose gatvėse, masinių renginių metu ir pan.), laiku koreguoja minėtus duomenis;

6.5. tarnybos metu stebi BPCIS veikimą, teikia siūlymus Skyriaus viršininkui dėl šios sistemos tobulinimo;

6.6. kontroliuoja pamainos darbuotojų darbą su BPCIS, konsultuoja pamainos pareigūnus darbo su BPCIS klausimais;

6.7. nedelsiant informuoja Skyriaus viršininką ir Centro Informacinių technologijų skyriaus darbuotojus, atsakingus už BPCIS priežiūrą, apie šios sistemos veikimo sutrikimus;

6.8. pagal kompetenciją rengia visuomenės informavimo priemonėms ir žurnalistams informacinius pranešimus apie ypatingus pagalbos prašymus, apie tai nedelsiant informuoja atitinkamus Centro darbuotojus;

6.9. pagal savo kompetenciją teikia pagalbą telefonu iki pagalbos tarnybų atvykimo;

6.10. perduoda Pranešimus atitinkamoms pagalbos tarnyboms, kai pagalba turi būti teikiama nelaimės vietoje;

6.11. teikia pagalbos tarnyboms, reaguojančioms į Pranešimus, turimą informaciją apie padėties nelaimės vietoje pasikeitimus bei kitą informaciją, galinčią padėti šioms tarnyboms veiksmingai suteikti pagalbą ar racionaliau panaudoti jų pajėgų ir priemonių išteklius, naudojamus reaguoti į Pranešimus;

6.12. esant tarnybinei būtinybei vykdo operatyvųjį priešgaisrinių gelbėjimo pajėgų valdymą;

6.13. baigdamas darbą perduoda keičiančiam jį Skyriaus pareigūnui informaciją apie įvykusius ar vykstančius incidentus, pasikeitimus aptarnaujamoje teritorijoje, gautus nurodymus iš Centro viršininko, Skyriaus viršininko ir operatyvaus incidento likvidavimo štabo viršininko.

6.14. vykdo profesinio tobulinimo užsiėmimus su pamainos darbuotojais;

6.15. vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Centro tikslai.

 

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus viršininkui.

 

 

3. Centro Vilniaus skyriaus jaunesniojo specialisto (3 pareigybės).

Aukščiausias galimas specialus nekarinis laipsnis – vidaus tarnybos vyresnysis puskarininkis.

 

VILNIAUS SKYRIAUS JAUNESNIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1.       Vilniaus skyriaus (toliau – Skyrius) jaunesnysis specialistas yra statutinis valstybės tarnautojas.

2.       Pareigybių grupė – 13.

 

II. PASKIRTIS

3.       Skyriaus jaunesniojo specialisto pareigybė reikalinga atsakyti į pagalbos skambučius ir reaguoti į pagalbos prašymus.

 

III. VEIKLOS SRITIS

4.       Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities funkcijas – viešojo saugumo užtikrinimo.

 

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM

VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

5.       Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

5.1.    turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ir įgytą profesinę kvalifikaciją arba vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigoje įgytą kompetenciją;

5.2.    išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius Bendrojo pagalbos centro (toliau – Centras) ir pagalbos tarnybų veiklą, pranešimų apie pagalbos poreikį (toliau – Pranešimas) perdavimo pagalbos tarnyboms algoritmus (klasifikatorius, klausimynus, informavimo schemas), vidaus ir valstybės tarnybą;

5.3.    žinoti pirmosios medicinos pagalbos teikimo principus ir būdus;

5.4.    mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu, baigus atitinkamus mokymus, mokėti dirbti Centro informacine sistema (BPCIS), Centro ryšio valdymo įranga;

5.5.    mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, turėti gerus bendravimo įgūdžius;

5.6.    atitikti nustatytus reikalavimus asmeniui, pretenduojančiam nustatyta tvarka gauti leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“;

5.7.    atitikti Sveikatos būklės reikalavimų asmenims, pretenduojantiems į vidaus tarnybą, pageidaujantiems mokytis vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigose, kitose švietimo įstaigose vidaus reikalų centrinės įstaigos vadovo siuntimu bei vidaus tarnybos sistemos pareigūnams sąvade, patvirtintame Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. spalio 21 d. įsakymu Nr. 1V-380/V-618, nustatytus reikalavimus (III skiltis);

5.8.    atitikti trečiąjį fizinio pasirengimo bei papildomų reikalavimų, susijusių su fiziniais ir praktiniais gebėjimais, lygį.

 

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

6.       Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

6.1.    atsako į pagalbos skambučius;

6.2.    priima ir operatyviai įvertina pagalbos prašymus bei nustato teiktinos pagalbos poreikį;

6.3.    pagal kompetenciją teikia pagalbą telefonu;

6.4.    perduoda Pranešimus atitinkamoms pagalbos tarnyboms, pagal pagalbos tarnybų pateiktus algoritmus;

6.5.    teikia pagalbos tarnyboms, reaguojančioms į Pranešimus, turimą informaciją apie padėties nelaimės vietoje pasikeitimus bei kitą informaciją, galinčią padėti šioms tarnyboms veiksmingai suteikti pagalbą ar racionaliau panaudoti savo pajėgų ir priemonių išteklius, naudojamus reaguoti į Pranešimus;

6.6.    esant būtinumui, pagal kompetenciją, teikia pagalbą telefonu iki pagalbos tarnybų atvykimo;

6.7.    esant poreikiui, administruoja skambučius, gautus socialinių paslaugų telefono numeriu 116 000;

6.8.    esant poreikiui, administruoja pranešimus, gautus gyventojų perspėjimo ir informavimo sistema 112 (GPIS 112 aplikacija) arba trumposiomis žinutėmis (SMS);

6.9.    nedelsdamas informuoja pamainos vyresnįjį specialistą (pamainai vadovaujantį darbuotoją) apie darbo vietos techninės ir programinės įrangos darbo sutrikimus, asmenis, trikdančius darbą melagingais pagalbos prašymais, erzinančiais ar piktybiškais skambučiais;

6.10.  nedelsdamas informuoja pamainos vyresnįjį specialistą (pamainai vadovaujantį darbuotoją) apie pagalbos prašymus, susijusius su ypatingais įvykiais;

6.11.  teikia pamainos vyresniajam specialistui (pamainai vadovaujančiam darbuotojui) siūlymus dėl papildomo duomenų įvedimo į BPCIS poreikio, techninės ir programinės įrangos tobulinimo;

6.12.  esant poreikiui, laikinai vykdo pamainos vyresniojo specialisto (pamainai vadovaujančio darbuotojo) funkcijas;

6.13.  vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Centro tikslai.

 

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

7. Skyriaus jaunesnysis specialistas tiesiogiai pavaldus ir atsiskaito Skyriaus viršininkui. Pamainos metu Skyriaus jaunesnysis specialistas operatyviai pavaldus ir už jam priskirtų funkcijų ir duotų pavedimų vykdymą atsiskaito pamainos vyresniajam specialistui (pamainai vadovaujančiam darbuotojui).

 

Informacija pretendentams

Atranka vykdoma laikantis Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2016 m. sausio 11 d. įsakymu Nr. 1V-13 patvirtintų „Vidaus tarnybos sistemos pareigūnų tarnybos sistemos organizavimo taisyklių“ nuostatų.

Atrankoje gali dalyvauti tos pačios ar kitos vidaus reikalų įstaigos pareigūnai, buvę pareigūnai, nustatyta tvarka grąžinami į vidaus tarnybą, atitinkantys laisvos pareigybės aprašyme nustatytus specialiuosius reikalavimus.

Pretendentai privalo pateikti:

1. rašytinį prašymą leisti dalyvauti atrankoje (Centro viršininko vardu);

2. asmens tapatybę ir pilietybę bei išsilavinimą patvirtinančius dokumentus;

3. gyvenimo aprašymą;

4. kitus šiame skelbime apie atranką nurodytus dokumentus, būtinus patvirtinti pretendento atitiktį pareigybės aprašyme nustatytiems specialiems reikalavimams.

Pretendentai gali pateikti dokumentus asmeniškai arba siųsti registruotu paštu, elektroniniu paštu arba kitais telekomunikacijų galiniais įrenginiais. Jeigu atrankoje dalyvauja atranką organizuojančios įstaigos pareigūnas, asmens tapatybę ir pilietybę bei išsilavinimą patvirtinančių dokumentų, kitų skelbime apie atranką nurodytų dokumentų, būtinų patvirtinti pretendento atitiktį pareigybės aprašyme nustatytiems specialiems reikalavimams, jis gali nepateikti, nurodydamas prašyme, kad šių dokumentų kopijos yra jo tarnybos byloje.

Dokumentai priimami iki 2017 m. birželio 26 d. įskaitytinai Centro Organizaciniame skyriuje, 101 kab., adresu Petro Vileišio g. 20A, Vilnius. Informacija teikiama telefonu (85) 2391903 arba elektroniniu paštu dalia.cijauskiene@112.lt.

 

______________________

_______________


Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2017-06-21

PrintFriendly and PDF